Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA
1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.evenuecostumes.com,
honlap (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”) vonatkozó szabályokat, továbbá az Evenue Costumes Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1118 Budapest, Kaptárkő utca 2. adószám: 22700375-2-43, cégjegyzékszáma: 01-09-939593, a továbbiakban ”Sensation Group Kft.”) egyedi jelmez és kellékekről szóló bérleti szerződés vagy más hasonló szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza.
1.2 A Honlap üzemeltetője az Sensation Group Kft. Az Sensation Group Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként jelmezek és kiegészítők kereskedelmével és bérbeadásával foglalkozik. Az Sensation Group Kft. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49. címen működtet ruhaszalont (a továbbiakban: ”Üzlet”).
1.3 A jelen ÁSZF 2015. október 20. napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a www.evenuecostumes.com honlapon történő közzétételének napja, azaz 2015. október 20. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára.
1.4. Az Sensation Group Kft. biztosítja, hogy a mindig hatályos ÁSZF a honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlap az Sensation Group Kft. által üzemeltett és karbantartott, az Sensation Group Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. Az Sensation Group Kft. nem vállal felelősséget a felelősségén és hatáskörén kívüli hibák miatti honlap hozzáférhetőségéért, használhatóságáért.
2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy az Sensation Group Kft-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és azok tartalmát a saját arculatába illő módon alakítsa ki.
2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő szövegek és formai elemek az Sensation Group Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi elemeket csak az Sensation Group Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja (Sensation Group Kft.) nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni. A formai elemeket (jellemzően képek) a szerzői jogok jogosultjának (Sensation Group Kft.) nevének és a www.evenuecostumes.com honlap cím pontos feltüntetésével jogosult bárki felhasználni. A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést köteles fizetni.
3. A BÉRLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
3.1 A jelen ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezések az Sensation Group Kft. és Ügyfél, mint Bérbeadó és Bérbevevő (utóbbi a továbbiakban: ”Bérlő”) által kötött bérleti szerződésre vonatkoznak. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződés esetleges módosításaira is. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlésre kínált termékek a honlapon egyedi kódszámuk van, mely kódszámok az adott ruhán fel vannak tüntetve. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötésekor köteles meggyőződni arról, hogy az általa kiválasztott és felpróbált jelmez, valamint az ahhoz tartozó tartozékok hiánytalanul átadásra kerülnek, a kódszám a jelmezben és az ahhoz tartozó tartozékok mindegyikében fel van tüntetve. Bérlő a Szerződés aláírásával tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szerződésben feltüntetett tartozékok mindegyikét hiánytalanul, a Szerződésben feltüntetett esetleges hibákkal együttesen átvette.
3.2 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést a legalább a 16. életévét betöltött Bérlő köthet. A 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) az irányadó. A 16. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést.
3.3 A Szerződés tárgyait jelmezek, valamint kiegészítők képezik (a továbbiakban együttesen: ”Bérlemények”). Az Ügyfél elfogadja, hogy Bérleményeket bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) ellenében lehet bérelni. A Felek rögzítik, hogy a Felek a Szerződésben a Bérlemények nevét, kódszámát és méretét rögzítik. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott nevű és kódszámú Bérlemények minőségében, anyagában, díszítésében, színében megegyezik a honlapon az adott nevű, kódszámú Termékkel. Bérlő minden esetben személyes megtekintéssel az adott jelmeznek és annak tartozékainak állapotáról meggyőződik, a Szerződés aláírásával azokat kielégítőnek fogadja el.
3.4 A Bérlő a Bérleményekre vonatkozó foglaló (a továbbiakban: ”Foglaló”) összegét a Szerződés a Szerződő felek általi aláírásának napján készpénzben fizeti meg az Sensation Group Kft-nek. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló összege az Sensation Group Kft. a honlapon megadott bérlési ár fele. Ezt az Sensation Group Kft. egyoldalúan jogosult megváltoztatni a Szerződés megkötését megelőzően, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló megfizetése nélkül Szerződést kötni nem lehetséges. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.
3.5 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket kizárólag a teljes Bérleti díj megfizetését követően viheti el. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy részletfizetésre nincs lehetőség.
3.6 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket a Szerződés aláírásával és a Foglaló megfizetésével egyidejűleg foglalja le. Ezen két jogcselekmény nem egyidejű bekövetkeztetésére nincs lehetőség.
3.7 A Bérlő a Szerződést a jelen pontban foglaltak szerint jogosult felmondani. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa fizetett Foglaló összegét felmondás esetén elveszíti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban található rendelkezések vonatkoznak arra az esetre is, ha a Szerződést nem mondja fel és/vagy a Bérleményeket határidőben nem veszi át. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések akkor is irányadóak, ha a Szerződés felmondására vis maiornak tekinthető ok miatt kerül sor. Ugyanakkor a Bérlő kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Sensation Group Kft. bármikor, indokolási kötelezettség nélkül, a Foglaló kétszeresének visszafizetése mellett, és egyéb kötelezettség nélkül, azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetheti a bérleti jogviszonyt.
3.8 A Felek megállapodnak, hogy ha bármelyik fél Bérleti szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt egymás felé haladéktalanul kötelesek jelezni személyesen vagy e-mailben, vagy írásban postai úton. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Sensation Group Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.
3.9 A Felek a Szerződést személyesen vagy írásban tudják felmondani a Szerződésen szereplő elérhetőségeken keresztüli megkereséssel.
3.10 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Sensation Group Kft. minden Bérlemények esetén óvadékot (a továbbiakban: ”Kaució”) kér. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kaució összege a honlapon egyértelműen a termék adatlapján feltüntetésre kerül. Ha a Bérlő a Bérleményeket a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és károsodástól mentesen, határidőben visszaviszi az Üzletbe, az Sensation Group Kft. a Kaució összegét a Bérlő részére készpénzben visszafizeti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Bérleményekben a rendeltetésszerű használat következtében bekövetkező kopást meghaladó kár keletkezett, az Sensation Group Kft. jogosult a kár összegét a Kaució összegéből levonni, a különbözetet a Bérlő részére készpénzben kifizetni. A Bérlő ugyanakkor azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a kár összege meghaladja a Kaució összegét, köteles a különbözetet az Sensation Group Kft-nek megfizetni. Bérlő a Kaucióból történő kárrendezésről a mindenkori hatályos rendeletek szerint számlát vagy nyugtát kap.
3.11 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket csak személyesen, vagy írásbeli meghatalmazottja segítségével veheti át az Üzletben. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérlemények átadás-átvételét, illetve a Bérlemények állapotát a Bérlemények Bérlőnek történő átadásakor készült Szerződésben rögzítik. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket rendeltetésszerűen köteles használni, egyben köteles a Bérleményeket a károsodástól megóvni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket nem jogosult harmadik személyre átruházni, eladni, elajándékozni vagy bármilyen más jogcímen átruházni, továbbá nem jogosult zálogba adni, rajta kézizálogot létesíteni vagy más módon megterhelni.
3.12 A Bérlő tudomásul veszi, hogy egy bérlési időszak egy hétvégére szól. A hétvégét megelőző két munkanapon munkaidőben (9:00-18:00 óra) átvehetőek a termékek, és a hétvégét követő két munkanapon belül munkaidőben visszavihetőek. A Felek rögzítik, hogy a Bérleményeket bárki visszaviheti az Üzletbe, viszont amennyiben nem a Szerződő fél hozza vissza a terméket, úgy a Termék átvétele során a Terméket visszahozó fél adatai (név, cím, szem.ig.szám) rögzítésre kerülnek. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel esetén naptári naponként és Bérleményenként a késedelmi napokkal és a Bérlemények bérleti díjával részarányos összegű késedelmi díjat köteles fizetni az Sensation Group Kft-nek.
3.13 A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeken semmilyen változtatást, kiigazítást, javítást nem végezhet. Minden ilyen változtatás, kiigazítás, javítás kárnak minősül, melyet a Bérlő köteles megtéríteni. A Bérlő köteles a kár összegét az Sensation Group Kft-nek az Üzletben készpénzben megfizetni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az előző mondatban foglalt kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, úgy az Sensation Group Kft. a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást kezdeményezhet, melynek költségei szintén a Bérlőt terhelik.
3.14 A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés felek általi aláírását követően az Sensation Group Kft. nem felel semmilyen, a Bérlemények által a Bérlőnek vagy harmadik személynek okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés miatt bekövetkező vagyoni, nem vagyoni és egyéb károkért sem.
4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
4.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.
4.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

Budapest, 2018.május 19.